NEURO ACADEMY EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Kişisel verileriniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile (“Şirket”) tarafından Zihin Kodlama (” ve “t entegrasyonu) aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Zihin Kodlama aracılığıyla veya Zihin Kodlama ile bağlantılı olarak Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

1. Kimlik Bilgileriniz: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, tacir / esnaf olmanız halinde MERSİS numarası ve ticaret unvanı;
2. İletişim Bilgileriniz: elektronik posta adresi, telefon numarası;
3. Müşteri İşlem Bilgileriniz: Satın Alınan Eğitim Paketi;
4. Pazarlama Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kaynakları, kampanya çalışmaları ile edinilen bilgiler
5. İletişim Kayıtları: Şikâyet, öneri ve taleplere ilişkin yazılı ve elektronik mesaj içeriğiniz, şikâyet başvurusunda bulunmanız halinde şikâyete konu ettiğiniz ticari elektronik iletinin görsel örneği;
6. Ticari Elektronik İleti Tercihleriniz: Ticari elektronik ileti göndermesine daha önceki bir tarihte onay verdiğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcılar, onay tarihi ve saati, iletişim kanalı, izin kaynağı, tacir veya esnaf olduğunuz bilgisi, ticari elektronik ileti reddetme hakkını kullandığınız tarih ve saat, ticari elektronik ileti almayı reddettiğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcısı bilgisi, iletişim kanalı, reddetme kaynağı;
7. Siber Güvenliğe İlişkin İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresi, WEB sayfası ve mobil uygulama erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

Zihin Kodlama olarak internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve internet sitemiz üzerinden online formları doldurduğunuzda yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz.

• Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• Görsel ve İşitsel Kayıtlar;
Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

• İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Amaçları ile işlemekteyiz.

• Kredi Kartı Bilgileri
Zihin Kodlama olarak tarafımızca kredi kartı bilginiz işlenmemektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

• Zihin Kodlama kullanıcı hesabı/profili oluşturulması ve yönetimi,
• Onay bilgilerinin görüntülenmesi ve ticari elektronik ileti reddetme hakkının kullanılabilmesi,
• Onay verilmesi veya reddetme hakkının kullanılması halinde ilgililere bilgi verilmesi,
• Onay ve ret işlemlerinin senkronize olarak ticari elektronik ileti yönetimini amaçlayan diğer platformlarda görüntülenebilmesi,
• İzinsiz ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin Zihin Kodlama üzerinden şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi,
• Şikâyet, öneri ve taleplerin yönetiminin sağlanması ve ilgilerine işlem sonucu hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
• Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine Zihin Kodlama aracılığıyla imkân tanınması,
• Onaya, redde ve ticari elektronik iletilere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması,
• Onay verdiğiniz/ reddetme veya şikâyet etme hakkınızı kullandığınız marka ve marka hakkı sahibi elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcılara ilişkin güncel tanıtıcı bilgilerin görüntülenmesi,
• Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
• Ticari elektronik iletişime ilişkin mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
• Zihin Kodlama işletilmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaret log kayıtlarının tutulması,

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi 2. fıkrası (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (d) bendi uyarınca İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca igili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Şirketimizle web sitemiz, mobil uygulamamız veya çağrı merkezimiz aracılığıyla iletişime geçmeniz ve/veya ticari elektronik ileti onayı verdiğiniz hizmet sağlayıcılar veya bu hizmet sağlayıcıların çalıştığı iş ortakları aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

• Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


VERİ SORUMLUSU

© zihinkodlama.com - All Rights Reserved
NOT FACEBOOK: THIS SITE IS NOT A PART OF THE FACEBOOK WEBSITE OR FACEBOOK INC. ADDITIONALLY, THIS SITE IS NOT ENDORSED BY FACEBOOK IN ANY WAY. FACEBOOK IS A TRADEMARK OF FACEBOOK, INC.